Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

  

 

העסקה, רווחה ומשפחה: מדינת ישראל בפרספקטיבה השוואתית" - כנס בינלאומי לזכרה של פרופ' דפנה יזרעאלי (מרץ, 2008)

בתאריכים 19-18 במרץ, 2008 , אירח המרכז לחקר האישה ביהדות בשיתוף עם התוכנית ללימודי מגדר והמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת בר-אילן והאגודה הישראלית לסוציולוגיה, את הכנס הבינלאומי השנתי לזכרה של פרופ' דפנה יזרעאלי. הכנס היווה חלק מסדרה של אירועים שנערכו באוניברסיטת בר-אילן לציון יום האישה הבינלאומי.

בכנס שהתקיים במשך יומיים השתתפו יותר מ250  משתתפים.

מטרת הכנס היתה לנסות ולבחון, מפרספקטיבה של נשים ומשפחה, את התהליכים הייחודיים שעיצבו את מדיניות הרווחה ואת שוק העבודה במדינת ישראל משנות ה- 80 ואילך, בהשוואה למתרחש במדינות האיחוד האירופי ובארצות הברית.

הכנס שהוקדש לזכרה של פרופ' דפנה יזרעאלי העלה על נס את אישיותה ואת פועלה הן כאישה, כאם וכאחות והן כחוקרת בעלת שם שתרמה במחקריה רבות לחקר המגדר והסוציולוגיה בכלל ולנושאים שנדונו בכנס בפרט.

לכנס הגיעו מרצים אורחים מאוניברסיטאות בארץ ובעולם, חלקם עמיתי מחקר של דפנה יזרעאלי בעבר, ביניהם:   פרופ' סוזן לואיס מאוניברסיטת מידלסקס בבריטניה שערכה ביחד עם דפנה יזרעאלי את ספרה: "Dual Earner Families: International Perspectives"

פרופ' ג'וליה ברנן מאוניברסיטת לונדון ופרופ' רוזנה הרץ, ראש התוכנית ללימודי נשים בוולסלי קולג'  שפרסמו פרק בספרה הנ"ל של יזרעאלי, הגיעו אף הן לכנס. אורחות נוספות מחו"ל שתרמו רבות למימד ההשוואתי בכנס היו פרופ' אן נילסן מאוניברסיטת ברגן ופרופ' אירן לוין מאוניברסיטת אוסלו.