Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 כנס בנשא "מגדר, דת וחברה" (מאי, 2006)

ב21-22 במאי, 2006 , קיים המרכז לחקר האישה ביהדות בשיתוף עם התוכנית ללימודי מגדר כנס בין- לאומי בן יומיים בנושא "מגדר, דת וחברה". אל הכנס הגיעו מהארץ ומחו"ל, עשרות מרצים וחוקרים מעולם האקדמיה ומעולם הדת, במטרה לבדוק האם וכיצד ניתן לשלב דת ומגדר בחברה של ימינו. שאיפת מארגני הכנס היתה ליצור במה בין- לאומית לבחינה ולניתוח הדיאלוג המתקיים כיום בין תיאוריות פמיניסטיות ובין התיאולוגיה,המסורות, המנהגים והמוסדות החברתיים של הדתות בזמננו, ביניהן גם היהדות.