Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

  

כנס בין- תחומי בנושא: "שיח ומגדר בישראל" (ינואר 2007)

הכנס הבין- תחומי הראשון בנושא שיח ומגדר בישראל נערך במשך יומיים באוניברסיטת בר-אילן בתאריכים ה'-ו' בשבט תשס"ז, 25-24 בינואר 2007.

מטרת הכנס היתה לספק פורום להעלאת הרצאות ומחקרים שעוסקים בשיח המגדרי והפמיניסטי, תוך התמקדות בשפה בה ובאמצעותה מתוארות נשים במגוון של הקשרים חברתיים ותרבותיים.  בכנס השתתפו חוקרים שבחנו את השיח המגדרי בתחומים שונים כגון טקסטים משפטיים, תקשורת ההמונים, טקסטים חינוכיים, טקסטים דתיים, טקסטים ספרותיים והשיח בקולנוע. מרצים אחרים דיברו על הפוטנציאל הקיים בשפה ככלי שיכול לאתגר ולהוביל שינויים ביחסים המגדריים.

הכנס עורר עניין רב גם מחוץ לכותלי האוניברסיטה וזכה לתגובות אוהדות ביותר, והמשתתפים הביעו את רצונם ליצור המשכיות לדיון ולעיסוק בנושא זה. גם התקשורת עסקה בכנס זה והוא זכה לסיקור נרחב (ראיונות ומאמרים) בכל כלי התקשורת.