Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 

כנס: "מפרקטיקה לתאוריה וחזרה לפרקטיקה- מגדר בשטח ובאקדמיה"    (מאי, 2009)


אקטיביזם, פדגוגיה פמיניסטית, היתכנות של עבודה רב תרבותית ורב לאומית, יחסי גומלין בין ארגוני נשים ותיאוריות פמיניסטיות, התדינות כאקט פוליטי, כמו גם תרגום חוויות גופניות למעשים יצירתיים ורוחניים היו רק חלק מהנושאים שעלו במהלך הכנס הייחודי שנערך ב20  במאי, 2009  באוניברסיטת בר-אילן.


באופן מכוון ויוצא דופן, היו מופקדות על ארגון הכנס סטודנטיות  ממסלול "מגדר בשטח" של התוכנית ללימודי מגדר ע"ש דפנה יזרעאלי והוא נערך בשיתוף ובתמיכה נרחבת של המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד- הלר, מרכז רקמן לקידום מעמד האישה ע"ש רות ועמנואל רקמן, התוכנית ללימודי מגדר וקרן דפנה.


מטרת הכנס היתה לייסד פלטפורמה ללימוד ולדיון מתמשכים אודות  הממשק ויחסי הגומלין בין התפוקה של "הידע" והתפוקה של "האקטיביזם" בתחום המגדר. הכנס היווה גם הזדמנות מיוחדת במינה לשרטט מאפייני עבודה עכשוויים בנושאים הקשורים לנשים ויהדות בהווה.


ההתלהבות האדירה מהכנס הייחודי החלה כבר בשלב מוקדם כשאל הועדה המארגנת של הכנס הגיעו יותר מ 120 הצעות להרצאות ולסדנאות. 22 הרצאות ו 3 סדנאות נבחרו והוצגו בפני קהל שמנה מעל ל 200 איש בהם אנשי ונשות שטח מובהקים ולצידם אנשי מחקר ואקדמיה.  הכנס נתן  במה לארגונים הגדולים והמבוססים כמו גם לארגונים קטנים יותר וחדשים יחסית, כאשר עבור חלק מהם היווה הכנס הזדמנות ראשונית לחשיפה בזירה הפמיניסטית הישראלית