Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

  

אירועים בעבר: 2009


ערב לכבוד ספרה החדש של ד"ר תמי רזי וחלוקת פרסי המרכז לשנת 2009   (יוני, 2009)'

כנס: "מפרקטיקה לתאוריה וחזרה לפרקטיקה- מגדר בשטח ובאקדמיה"    (מאי, 2009)

כנס בנושא "מגדר ומחשבה יהודית" (אפריל, 2009)

אירועים בעבר: 2008


"הרימי בכוח קולך" – כנס חגיגי לציון מלאת עשר שנים לארגון קולך – פורום נשים דתיות (דצמבר, 2008)

ערב לכבוד ספרה החדש של ד"ר טובה הרטמן וחלוקת פרסי המרכז לשנת 2008 (יולי, 2008)

ערב לכבוד ספרה החדש של פרופ' מרגלית שילה (יוני, 2008)

ארוחת בוקר "אביבית" למשלחת הדסה ברנדייס (מאי, 2008)

כנס בנושא "משפט, דת ומגדר"- אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון (אפריל, 2008)

"העסקה, רווחה ומשפחה: מדינת ישראל בפרספקטיבה השוואתית" - כנס בינלאומי לזכרה של פרופ' דפנה יזרעאלי (מרץ, 2008)

אירועים בעבר: 2007


ערב הוקרה לגב' פניה גוטספלד-הלר ולציון עשור לפעילות המרכז לחקר האישה ביהדות (דצמבר, 2007)

אירוע חגיגת ספר וסוף שנה (יוני, 2007)

כנס "נשים חרדיות בישראל: דימויים, מיתוסים ומציאות" (יוני, 2007)

כנס "נשים מתפללות ותפילת נשים" (מרץ, 2007)

כנס "אם פרטית, אם לאומית: אמהות בתקופת היישוב" – כנס לזכרה של פרופ' דפנה יזרעאלי (פברואר, 2007)

כנס בין- תחומי בנושא: "שיח ומגדר בישראל" (ינואר 2007)

"הרחיבי מקום אהלך" – יום עיון לכבוד פרופ' תמר רוס לרגל פרישתה   (ינואר, 2007)

אירועים בעבר: 2006


כנס בנשא "מגדר, דת וחברה" (מאי, 2006)