Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 עלון המרכז לחקר האישה ביהדות

בכל שנה,לקראת תחילת השנה על פי הלוח העברי, מפרסם המרכז לחקר האישה ביהדות עלון ובו סקירה של האירועים והפעילויות שנערכו בשנה שחלפה וכן מאפשר "הצצה" לאלו המתוכננים להתקיים בשנה הקרובה.

Sep 2010 Newsletter
Sep 2009 Newsletter
Sep 2008 Newsletter
Sep 2007 Newsletter
Jan 2007 Newsletter
Sep 2003 Newsletter
Sep 2002 Newsletter
Sep 2001 Newsletter
Sep 2000 Newsletter
Sep 1999 Newsletter