Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

  

 

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ משמשת כראש מרכז פניה גוטספלד הלר לחקר האישה ביהדות מאז 2011, ומשמשת כראש התכנית ביהדות זמננו בפקולטה למדעי היהדות וכפרופסור במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן. פרופ' באומל-שוורץ חיברה וערכה ספרים ומאמרים רבים העוסקים בנושים הקשורים בנשים יהודיות ובמגדר בשואה ובמדינת ישראל. בין תחומי המחקר שלה הם: מגדר, חיי דת, זיכרון, והנצחה. בין ספריה: קול בכיות: השואה והתפילה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן ,1992 Double Jeopardy: Gender and the Holocaust (Vallentine Mitchell 1998), ו-גיבורים למופת: צנחני היישוב במלחמת העולם השנייה והזיכרון הקולקטיבי הישראלי, (שדה בוקר, תשס"ה).


 

איציק פס, מתאם המרכז